Obchodné podmienky

Obchodní podmínky obchodní společnosti SANELA spol s r.o., IČO: 25262955, DIČ: CZ25262955, se sídlem Dukelských Hrdinů 989, 563 01 Lanškroun, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11075 (dále jen „SANELA“ nebo „prodávající“).

I. Všeobecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a dalších účinných právních předpisů.
 2. Zákazníkem internetového obchodu SANELA je: i) spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona (dále jen „spotřebitel“), nebo ii) osoba odlišná od spotřebitele (tyto dva typy zákazníků dále jen „kupující“). Má se za to, že osobou odlišnou od spotřebitele je kupující, který uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti. Tato skutečnost je osvědčena uvedením identifikačního čísla (IČO) v rámci své objednávky.
 3. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.sanela.cz.
 4. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami řádně seznámil. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit.
 5. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 6. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.
 7. Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Kupní smlouva

 1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na internetových stránkách www.sanela.cz. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající je oprávněn od uzavřené smlouvy bez dalšího odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud:
  i) není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo
  ii) se již zboží nevyrábí a/nebo
  iii) se již zboží nedodává a/nebo
  iv) se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží a/nebo
  v) vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím. Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího a/nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět. V případě odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy z důvodů shora uvedených nemá kupující nárok na náhradu škody, která by mu v důsledku toho vznikla.
 2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Za správnost údajů odpovídá kupující. Prodávající není povinen přezkoumávat správnost údajů uvedených kupujícím. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Odesláním objednávky kupující současně potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bere na vědomí, že jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.
 3. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými a účinnými právními předpisy pro darovací smlouvu. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem v 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ, je spotřebitel povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.
 4. Pokud je objednané zboží skladem, expeduje ho prodávající do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byla objednávka prodávajícím kupujícímu potvrzena. Ostatní zboží, které není skladem, zasílá prodávající dle dodacích termínů svých dodavatelů. U veškerého zboží je vždy uvedena předpokládaná lhůta dodání zboží, přičemž kupující bere na vědomí, že tato lhůta má pouze orientační charakter a odvíjí se vždy od dodání zboží prodávajícímu od jeho dodavatele. Prodávající proto neodpovídá za škodu vzniklou kupujícímu v důsledku pozdějšího dodání zboží, vyjma případů, kdy kupující v rámci objednávky stanovil nejpozdější termín dodání zboží a prodávající tento termín potvrdil.
 5. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před lhůtou stanovenou v kupní smlouvě na základě oznámení termínu předčasného dodání kupujícímu, učiněného minimálně 1 pracovní den před předčasným datem dodání.
 6. Objedná-li si kupující v rámci jedné objednávky více druhů zboží, u nichž jsou uvedeny různé lhůty dodání, expeduje prodávající zásadně celou objednávku v rámci jedné zásilky a dodání se proto vždy odvíjí od zboží s nejdelší lhůtou dodání, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.
 7. Má-li být zboží dodáno do místa sjednaného v kupní smlouvě (uvedeného v objednávce), je kupující v tomto případě povinen zajistit přístupovou cestu umožňující bezproblémové doručení zboží. Místem plnění se pak rozumí adresa dodání specifikovaná kupní smlouvou (uvedená v objednávce). Kupující je povinen zajistit převzetí zboží na adrese, kterou k tomuto účelu prodávajícímu sdělil. V případě své nepřítomnosti na adrese uvedené v kupní smlouvě (objednávce) ve smluveném termínu dodání zboží podle tohoto odstavce je kupující povinen zajistit převzetí zboží osobou, která řidiči přepravní služby zaplatí kupní cenu zboží (v případě platby dobírkou), a která zboží od přepravce převezme.
 8. Kupující je povinen ještě za přítomnosti řidiče přepravní služby zkontrolovat zachování a nepoškozenost obalu zásilky a o zjištěných nesrovnalostech neprodleně informovat prodávajícího.
 9. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.
 10. Náklady na dodání zboží se liší podle typu zboží a podle zvoleného typu přepravy.
 11. Za den dodání se považuje den převzetí zboží kupujícím.
 12. Ceny uváděné u zboží v internetovém obchodu www.sanela.cz mají charakter cen smluvních včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena“). Cena se vždy vztahuje k zobrazenému a popsanému produktu a nezahrnuje související dekorace, doplňky či plnění. Ceny mohou být měněny bez předchozího upozornění. Cenu zboží si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Pro kupujícího je rozhodná cena, uvedená u zboží v čase odeslání objednávky.
 13. V ceně zboží není zahrnuta cena za dopravu a balení zboží. Doprava, balné, případně další služby zvolené kupujícím, jsou účtovány samostatně.
 14. Na sjednanou kupní cenu není kupující oprávněn započítávat jakékoli své nároky bez dohody obou smluvních stran.
 15. Zboží je možno uhradit:
  hotově při osobním odběru v sídle prodávajícího na adrese Dukelských Hrdinů 989, Lanškroun. Za tuto službu kupující neplatí žádné poplatky.
  dobírkou v hotovosti při převzetí objednaného zboží od přepravce. Částku (cena zboží + přepravné + doběrečné) kupující předá řidiči přepravní služby, který je povinen vydat kupujícímu potvrzení o zaplacení. Daňový doklad (fakturu) zašle prodávající kupujícímu e-mailem.
  bankovním převodem na účet prodávajícího. Zálohovou fakturu prodávající zašle kupujícímu e-mailem. Pokud kupující neuhradí zálohovou fakturu do 14 dnů od data vystavení, prodávající objednávku automaticky stornuje.
 16. Prodávající si vyhrazuje podmínit u tzv. „atypického zboží“ a ve výjimečných případech u neskladového zboží (tj. zboží, u něhož není uveden údaj „skladem x ks“) akceptaci objednávky zboží složením nevratné finanční zálohy ve výši 30% z kupní ceny zboží kupujícím.
 17. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, jakmile je zboží kupujícímu předáno. Spolu s vlastnickým právem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit podpisem na dodacím či přepravním listu.

III. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 3. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  b) se zboží hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo technických parametrech a
  e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 4. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 6. Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba, je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží následovně:
  a) u nového zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí;
  b) u rozbaleného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí;
  c) u zánovního zboží v souladu s § 2168 OZ v době dvaceti jednoho měsíce od převzetí; a u použitého zboží v souladu s § 2168 OZ v době dvanácti měsíců od převzetí.

  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 7. Nebude-li u jednotlivého zboží uvedeno jinak, poskytuje prodávající osobě, která nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti (nikoliv jako spotřebitel), záruku na jakost v délce dvanácti měsíců od převzetí u nového zboží.
 8. Pro účely článku III. odst. 5. těchto obchodních podmínek se za:
 9. a) rozbalené zboží považuje takové zboží, které bylo pouze rozbaleno nebo má poškozený nebo náhradní obal, přičemž takové zboží nebylo používáno a obsah balení je kompletní;
 10. b) zánovní zboží považuje takové zboží, které mohlo být vyzkoušeno nebo krátkodobě používáno, přičemž může nést estetické stopy takového používání, avšak tyto stopy nemají vliv na použitelnost a zboží je plně funkční;
 11. c) použité zboží považuje takové zboží, které bylo používáno a nese známky předchozího používání, avšak je plně funkční a veškeré potřebné příslušenství je vždy součástí balení.
 12. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 13. Článek III. odst. 2. těchto obchodních podmínek se nepoužije:
  i) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  ii) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  iii) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
  iv) vyplývá-li to z povahy zboží.
 14. Prodávající neodpovídá za vady způsobené nadměrnou zátěží při používání zboží pro jiné účely, než je uvedeno v pokynech výrobce, a za vady způsobené užíváním zboží v rozporu s pokyny výrobce.
 15. Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě či jiným vhodným způsobem nebo o kterých zákazník před převzetím věci věděl. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů, umělých materiálů nebo lakovaných ploch. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.
 16. Pokud kupující u zboží, které vyžaduje odbornou instalaci, tuto podmínku nesplní, nebude následná reklamace vady způsobené neodbornou instalací uznána. Prodávající neodpovídá mj. za ty vady zboží, které byly způsobeny neodbornou manipulací či montáží prováděnou kupujícím. Vada, která vznikla neodbornou péčí nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu kupujícím, bude považována za vadu zboží jen tehdy, pokud vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.
 17. Reklamace vady zboží musí být kupujícím uplatněna bez zbytečného odkladu po zjištění vady, a to nejlépe osobně v sídle prodávajícího na adrese Dukelských Hrdinů 989, 563 01 Lanškroun nebo písemným přípisem (reklamační formulář, který lze použít, je možné stáhnout „odkaz na www.sanela.cz“) zaslaným na email: reklamace@sanela.cz nebo na výše uvedenou adresu pro reklamační účely, tj. na adresu SANELA spol. s r.o., Dukelských Hrdinů 989, 563 01 Lanškroun. Kupující je povinen prokázat prodávajícímu, že u něho zboží zakoupil, zejména tak lze učinit doložením originálu nebo kopie faktury, kterou kupující zašle spolu s písemnou reklamací či předloží k nahlédnutí v případě, že je reklamace uplatněna osobně v sídle prodávajícího. Reklamaci lze uplatnit i prostřednictvím e-mailu, který kupující zašle na emailovou adresu reklamace@sanela.cz a k němuž připojí naskenovanou fakturu (či jiným způsobem doloží, že zboží zakoupil u prodávajícího) a reklamační list (je možné stáhnout „odkaz na www“).

IV. Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a spotřebitel v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.
 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@sanela.cz.
 4. V případě, že spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Ustanovení OZ o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 OZ však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 OZ musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal, a to včetně např. dárků. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu dle § 1833 OZ.
 6. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá zejména v případě smluv:
  a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  b) o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 7. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 V.  Evidence tržeb

 1. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 2. Prodávající vystavuje účtenky dle Zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

VI. Informace o zpracování osobních údajů

Základní informace

 • Cílem SANELA je transparentní přístup ke zpracování osobních údajů, a proto podává všem uživatelům e-shopu následující informaci:
 • Společnost SANELA spol. s r.o., se sídlem Dukelských Hrdinů 989, 563 01 Lanškroun, IČ: 48155462, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 11075 (dále jen „SANELA“) provozuje e-shop na webových stránkách „www.sanela.cz“ (dále také „e-shop“).  SANELA, jako správce osobních údajů, vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků webových stránek e-shopu a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává.
 • Pro účely této informace se následujícími pojmy rozumí:
 • Registrovaným uživatelem - osoba, která má založený na e-shopu uživatelský účet, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u SANELA či nikoli.
 • Neregistrovaným uživatelem - osoba, která navštívila webové stránky, na kterých je provozován e-shop, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u SANELA či nikoli.
 • Zákazníkem - registrovaný či neregistrovaný uživatel, který uskutečnil nákup u SANELA.
 • Zpracování všech získaných osobních údajů registrovaných i neregistrovaných uživatelů a zákazníků (dále také společně „uživatelé“) probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 a souvisejícími předpisy.

Zpracování osobních údajů uživatelů

 • SANELA zpracovává osobní údaje uživatelů, pouze je-li to nutné ke splnění účelů, ke kterým byly osobní údaje poskytnuty. Osobní údaje jsou využívány pouze s vědomím uživatelů, případně s jejich souhlasem, je-li v daném případě vyžadován.

Plnění kupní smlouvy

 • SANELA zpracovává po dobu trvání práv a povinností dle kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, osobní údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z titulu záruky. Z tohoto důvodu SANELA vyžaduje v objednávkovém formuláři na e-shopu a dále zpracovává následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, adresu bydliště, doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu. Osobní údaje zákazníků mohou být předávány smluvním partnerům SANELA, a to především přepravním společnostem z důvodu vyřízení objednávky a doručení nakoupeného zboží.

Plnění právních povinností SANELA

 • SANELA zpracovává osobní údaje zákazníků také z důvodu, že je zpracování nezbytné pro plnění právních povinností, které se na SANELA vztahují. Z tohoto důvodu SANELA zpracovává jméno a příjmení nebo název, adresu bydliště nebo sídla, doručovací adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, případně další údaje poskytnuté smluvním partnerem z tohoto důvodu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností dle požadavků příslušných právních předpisů (např. z oblasti účetnictví a daní). Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám, např. státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů SANELA povinnost osobní údaje předat.

Oprávněné zájmy SANELA

 • V zájmu zachování komfortu zákazníků SANELA zpracovává osobní údaje také v zájmu zachování registrace stávajících uživatelů, a tedy pro zefektivnění chodu e-shopu, což je oprávněným zájmem SANELA. Na základě tohoto důvodu jsou osobní údaje registrovaných uživatelů zpracovávány pro účely vedení jejich uživatelského účtu, a to po dobu 5-ti let od uskutečnění poslední objednávky u zákazníků, resp. po dobu 5-ti let od registrace u ostatních registrovaných uživatelů. Pro tento účel jsou zpracovávány následující osobní údaje registrovaných uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu. Osobní údaje zákazníků mohou být z tohoto důvodu využity i pro účely přímého elektronického marketingu či k zaslání příležitostné reklamy např. formou letáku či zobrazením reklamy v rámci jejich uživatelského účtu v e-shopu, a to po dobu 5-ti let od uskutečnění poslední objednávky u zákazníků, resp. po dobu 5-ti let od registrace u ostatních registrovaných uživatelů.
 • Osobní údaje zákazníků v rozsahu: jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, rozsah a předmět plnění, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu, budou zpracovávány také za účelem vymáhání případných nároků a dalších oprávněných zájmů správce. Osobní údaje zákazníka budou takto zpracovávány po dobu 5-ti let ode dne uzavření smlouvy se zákazníkem.

Udělený souhlas

 • Uživatel zaškrtnutím políčka SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ v rámci procesu objednávky či registrace uděluje SANELA souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek níže uvedených:
 • Na základě souhlasu uděleného v objednávkovém či registračním formuláři zpracovává SANELA následující osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo. Udělení souhlasu dle tohoto odstavce není podmínkou registrace ani uzavření kupní smlouvy.
 • Uživatel vyplněním své e-mailové adresy v sekci NENECHTE SI UJÍT NOVINKY A AKCE uděluje SANELA souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek níže uvedených:
 • Na základě takto uděleného souhlasu zpracovává SANELA e-mailovou adresu uživatele.

Cookies

 • SANELA zpracovává některá cookies uživatelů z důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů SANELA. Na základě tohoto důvodu zpracovává SANELA cookies, která jsou nezbytná pro fungování webové stránky e-shopu. Jedná se o zpracování cookies pro přihlášení registrovaného uživatele, pro uložení zboží do košíku a další oblasti související se zajištěním komfortního uživatelského prostředí e-shopu.
 • SANELA může zpracovávat i další (rozšířená) cookies např. pro účely cílení reklamy a marketingu, analytické a statistické účely, např. s využitím služeb:
 • Google Analytics (monitorování návštěvnosti), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby viz.: „Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů“, naleznete na: www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/,
 • Google Adwords (PPC reklama), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz
 • Seznam Sklik (PPC reklama), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase-klienty/,
 • Facebook Ads (online reklama a remarketing), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://www.facebook.com/business/help/225009134722945https://www.facebook.com/business/gdpr,


Formy cookies

 1. Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod. 
 2. Google Tag Manager - služba slouží pouze pro snadnou správu měřících kódů, sama žádné cookies nepoužívá a nezaznamenává žádná data. Podmínky zpracování dat službou Google Tag Manager.
 3. Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Google LLC. Podmínky pro zpracování dat službou Google Analytics.
 4. Google Ads – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou AdWords.
 5. Facebook Ads – třetí strany, dlouhodobé, konverzní. Podmínky zpracování dat službou Facebook Ads.
 6. Sklik – třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Podmínky zpracování dat službou Sklik.
 7. Facebook Pixel – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou Facebook.
 8. Facebook Connect – první strany, dlouhodobé, technické. Podmínky zpracování dat službou Facebook.
 • Svůj souhlas či nesouhlas s využitím rozšířených cookies může uživatel vyjádřit nastavením svého internetového prohlížeče. Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách: Internet Explorer: windows.microsoft.com
  Google Chrome: support.google.com Mozilla Firefox: support.mozilla.org
  Opera: help.opera.com
  Safari: support.apple.com
 • Více informací k této problematice naleznete rovněž zde: http://www.youronlinechoices.com/CZ/

Práva uživatelů

 • Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.
 • Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou zákazníkovi zodpovězeny pověřencem pro ochranu osobních údajů telefonicky na tel. č. 465350770 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese sanela@sanela.cz. V případě pochybností o dodržování povinností správce se může zákazník obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného správcem na tel. č. 465350770 nebo e-mailové adrese sanela@sanela.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz).

VII. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@sanela.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.
 4. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
 5. V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Tyto obchodní podmínky jsou pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností SANELA, spol. s r.o. platné a účinné od 1.1.2020